logo

Terms & Conditions

Provozovatel obchodu:

PhotoStudio FM PRAHA s.r.o.
Symfonická 9
158 00 Praha 13
Česká republika
účet: 2100875022/2010 (FIO banka)

IČ: 04464206  DIČ: CZ04464206

A. ÚVOD

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro stránky www.praguewedding.cz a www.pragueweddding.cz/cz, provozovatele PhotoStudio FM PRAHA s.r.o., se sídlem Symfonická 9, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČO 04464206, DIČ CZ04464206 a určují podmínky prodeje a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího praguewedding.cz a kupujícího (dále také zákazník). Informace o provozovateli stránek praguewedding.cz jsou uvedeny v záložce KONTAKT.

B. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněmím těchto obchodních podmínek.

2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za nezávazné, dokud nebudou potvrzeny ze strany provozovatele.

3. Každá objednávka bude do 48 hodin po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Dále bude vystavena provozovatelem zálohová faktura ve výši příslušné ke každému balíčku focení. Potvrzovací e-mailová zpráva bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, adresu focení, údaje o objednaném balíčku, atd.

4. Zákazník je povinen při objednávce uvádět i telefonický kontakt, nebrání-li tomu závažné okolnosti.

5. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@praguewedding.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy Oprava objednávky a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.

6. Kupující uzavřením kupní smlouvy (zaplacením zálohové faktury) souhlasí s tím, že při nedostavení se v termínu daném u jednotlivého zakoupeného fotografického balíčku, nevzniká nárok na náhradu škody.

7. Kupující v odobí mezi koupí fotografického balíčku a datem konáním fotografování může poukaz přenechat jiné osobě. Tuto skutečnost musí nejpozdějí 2 hodiny před konáním focení sdělit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu.

8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

9. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

C. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu balíčku focení dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Záloha: platba převodem na číslo účtu vystavené zálohové faktury

b) Doplatek: platba převodem před realizovaným focením nebo v hotovosti v den focení.

2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na výše uvedený bankovní účet prodávajícího.

D. STORNO

1. Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.

2. Storno focení je možné podat nejpozději 1. pracovní den před datem focení.

3. Bude-li účast stornována 1. pracovního dne a v termínu delším před domluveným termínem, vrátí provozovatel kupujícímu peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu).

4. Pokud bude účast stornována méně než 24 hodin před termínem focení, storno již z provozních důvodů nemůže být akceptováno. Finanční prostředky v takovém případě provozovatel kupujícímu nevrací. Akceptuje však náhradníka.

5. Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednané focení, je povinen uhradit plnou cenu dle objednávky/faktury. Uhrazené prostředky se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

E. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

Zákazník má právo podat Prodávajícímu reklamaci nebo stížnost na poskytnuté služby akce, a to z důvodu:

  • Nedodání fotografií v objednaném množstí
  • Nevyhovující technická kvalita fotografií
  • Neproběhnutí focení z důvodu provozovatele nebo vyšší moci.

Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu PhotoStudio FM PRAHA s.r.o., Symfonická 9, 158 00 Praha 13 nebo e-mailem na info@praguewedding.cz. Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat: Kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa) Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu Identifikaci akce – datum, název, číslo faktury k dané akci Popis – důvod reklamace/stížnosti. Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení. Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti Prodávající je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena Provozovateli

Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu Technická kvalita fotografií:
Odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném případě a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. opakování focení v jiném termínu, vrácením části kupní ceny,  eventuelně jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

F. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Provozovatel se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat potvrzení o rezervaci termínu v co možná nejbližší době. Pokud provozovatel nebude kupujícímu v daném termínu focení uskutečnit (např. z důvodu překročení kapacity kurzu), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí nezvazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.

2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat jej zákazníkovi.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník již v minulosti nesplnil svůj závazek nebo s ním byly jakékoli problémy.

4. Provozovatel má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vážné nemoci, překážkám v místě sjednané lokace apod, zásahu vyšší moci atd.) nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění. O této skutečnosti musí být kupující vždy informován. V takovém případě Prodávájící odešle celou částku kupní ceny zákazníkovi na baknovní účet do 3 pracovních dnů od vzniku této situace.

H. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Provozovatel internetového obchodu praguewedding.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré osobní údaje fyzických osob budou využity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výhradně za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci plateb fyzických osob učiněných bankovním převodem.

2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů pro výše uvedený účel v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.


ENGLISH:

Shop operator:

PhotoStudio FM PRAHA s.r.o.
Symfonická 9
158 00 Prague 13
Czech Republic
Bank account: 2100875022/2010 (FIO bank)
Nr.: 04464206
VAT: CZ04464206 A.

INTRODUCTION

These business conditions are valid for the websites www.praguewedding.cz and www.pragueweddding.cz/cz, operated by PhotoStudio FM PRAHA s.r.o., with its registered office at Symfonická 9, 158 00 Prague 13 – Stodůlky, ID number 04464206, VAT number CZ04464206 and determine the conditions of sale and specify rights and obligations of the seller praguewedding.cz and the buyer (hereinafter also the customer). Information about the operator of the praguewedding.cz website is listed in the CONTACT tab.

B. ORDERING PHOTOGRAPHIC SERVICES

1. By placing an order, the customer confirms that he has read the terms of these terms and conditions.

2. All submitted orders are considered non-binding until confirmed by the operator.

3. Each order will be confirmed by e-mail within 48 hours of sending. In addition, the operator will issue an advance invoice in the amount applicable to each photo package. The confirmation e-mail message will be sent to the e-mail address provided by the customer during registration (order) and will contain the following information: information about the customer, photo address, information about the ordered package, etc.

4. The customer is obliged to state the telephone contact when ordering, unless serious circumstances prevent this.

5. If, after receiving the order confirmation, the customer finds that any of the data is incorrect or insufficiently filled in, it is his duty to inform the seller as soon as possible. Preferably by e-mail to info@praguewedding.cz. The customer writes the order number and the correct data in the subject of the Order Correction message and in its body.

6. By concluding the purchase contract (by paying the advance invoice), the buyer agrees that in the event of non-arrival within the deadline specified for the individual purchased photographic package, no claim for damages arises.

7. The buyer can leave the voucher to another person between the purchase of the photo package and the date of the photo shoot. They must inform the seller by e-mail no later than 2 hours before the photo shoot.

8. The buyer acknowledges that the seller is not obliged to enter into a purchase agreement, especially with persons who have previously materially breached the purchase agreement (including the terms and conditions).

9. If the legal relationship established by the purchase contract contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law. This does not affect the consumer’s rights under generally binding legislation.

C. PAYMENT TERMS

1. The buyer can pay the price of the photo package according to the purchase contract to the seller in the following ways:

a) Advance payment: payment by transfer to the account number of the issued advance invoice

b) Surcharge: payment by bank transfer before the photo shoot or in cash on the day of the photo shoot.

2. In the case of non-cash payment, the buyer is obliged to pay the purchase price of the goods together with the variable payment symbol, which is the invoice number. In the case of non-cash payment, the buyer’s obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the above bank account of the seller. D.

CANCELLATION

1. We accept all changes to orders and possible cancellations only in writing.

2. Cancellation of the photo shoot can be submitted no later than the 1st working day before the date of the photo shoot.

3. If the participation is canceled on the 1st working day and in a period longer than the agreed date, the operator will return the money to the buyer in the form of a corrective tax document (credit note).

4. If the participation is canceled less than 24 hours before the shooting date, the cancellation can no longer be accepted for operational reasons. In this case, the operator does not return the funds to the buyer. However, he accepts an alternate.

5. If the participant does not show up for the ordered photo shoot without a written apology, he / she is obliged to pay the full price according to the order / invoice. In this case, the paid funds are not returned, it is not possible to move to another date, and the participant is not entitled to other compensation.

E. DEFECT LIABILITY, COMPLAINTS

The Customer has the right to submit a complaint or grievance to the Seller for the provided services of the event, due to:

  • Failure to deliver photos in the ordered quantity
  • Unsatisfactory technical quality of photos
  • Failure to take photos due to operator or force majeure.

The customer always files a complaint or grievance in writing immediately after finding out the subject of the complaint / grievance, to the address PhotoStudio FM PRAHA s.r.o., Symfonická 9, 158 00 Prague 13 or by e-mail to info@praguewedding.cz. The written complaint / grievance must contain: Contact information (ID number, company name, registered office address, or correspondence address) Name and surname of the event participant or person handling the complaint on behalf of the customer, including telephone and e-mail contact Event identification – date, name, invoice number for the given event Description – reason for the complaint. If the customer’s document sent to the supplier does not contain the above-mentioned data necessary for the proper submission of the complaint / complaint, this document will not be accepted for further proceedings. Method and deadlines for handling complaints / grievances The seller is obliged to settle the complaint / grievance no later than 30 days from the date of receipt of the complaint / grievance from the customer, unless the supplier and the customer have agreed on a longer period. The day of receipt means the date when the complaint / grievance was delivered to the Operator Method of resolving a complaint / grievance due to Technical quality of photographs: The responsible person will check the subject – the reason for the complaint / complaint in the given case and if he finds the complaint / complaint relevant, ensure adequate remediation, eg repetition of the photo shoot at another date, by returning part of the purchase price, possibly in another way according to the agreement with the customer.

F. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

1. The operator undertakes to process a binding order and send a confirmation of the reservation as soon as possible. If the operator does not take a photo shoot for the buyer within the given deadline (eg due to exceeding the capacity of the course), it will notify the customer, no later than 2 working days of receiving the non-binding order, of the situation and offer him an alternative solution.

2. The seller undertakes to issue a tax document for each order and hand it over to the customer.

3. The seller has the right to reject the order if the customer has not fulfilled its obligation in the past or there were any problems with it.

4. The operator has the right to withdraw from the purchase contract (binding order) if performance becomes impossible (due to serious illness, obstacles at the agreed location, etc., force majeure, etc.) if he does not agree with the customer on a new performance. The buyer must always be informed of this fact. In such a case, the Seller will send the full amount of the purchase price to the customer’s account within 3 working days of the occurrence of this situation.

G. PROTECTION OF PERSONAL DATA

1. The operator of the praguewedding.cz online store declares and undertakes that all personal data of natural persons will be used in accordance with Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data, as amended, exclusively for the purpose of exercising rights and obligations resulting from the concluded purchase contract and for the performance of the necessary accounting operations, preparation of a tax document or identification of payments of natural persons made by bank transfer.

2. By concluding the purchase contract, the buyer agrees to the processing and collection of his personal data for the above purpose in the seller’s database even after successful performance of the contract until his written disagreement with this processing. The supplier does not pass on personal customer data to any other person. Exceptions are external carriers to which personal data of customers are transferred to the minimum extent necessary for the delivery of goods.