logo

Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu:

PhotoStudio FM PRAHA s.r.o.
Symfonická 9
158 00 Praha 13
Česká republika
účet: 2100875022/2010 (FIO banka)

IČ: 04464206  DIČ: CZ04464206

A. ÚVOD

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro stránky www.praguewedding.cz a www.pragueweddding.cz/cz, provozovatele PhotoStudio FM PRAHA s.r.o., se sídlem Symfonická 9, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČO 04464206, DIČ CZ04464206 a určují podmínky prodeje a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího praguewedding.cz a kupujícího (dále také zákazník). Informace o provozovateli stránek praguewedding.cz jsou uvedeny v záložce KONTAKT.

B. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněmím těchto obchodních podmínek.

2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za nezávazné, dokud nebudou potvrzeny ze strany provozovatele.

3. Každá objednávka bude do 48 hodin po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Dále bude vystavena provozovatelem zálohová faktura ve výši příslušné ke každému balíčku focení. Potvrzovací e-mailová zpráva bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, adresu focení, údaje o objednaném balíčku, atd.

4. Zákazník je povinen při objednávce uvádět i telefonický kontakt, nebrání-li tomu závažné okolnosti.

5. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@praguewedding.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy Oprava objednávky a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.

6. Kupující uzavřením kupní smlouvy (zaplacením zálohové faktury) souhlasí s tím, že při nedostavení se v termínu daném u jednotlivého zakoupeného fotografického balíčku, nevzniká nárok na náhradu škody.

7. Kupující v odobí mezi koupí fotografického balíčku a datem konáním fotografování může poukaz přenechat jiné osobě. Tuto skutečnost musí nejpozdějí 2 hodiny před konáním focení sdělit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu.

8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

9. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

C. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu balíčku focení dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Záloha: platba převodem na číslo účtu vystavené zálohové faktury

b) Doplatek: platba převodem před realizovaným focením nebo v hotovosti v den focení.

2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na výše uvedený bankovní účet prodávajícího.

D. STORNO

1. Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.

2. Storno focení je možné podat nejpozději 1. pracovní den před datem focení.

3. Bude-li účast stornována 1. pracovního dne a v termínu delším před domluveným termínem, vrátí provozovatel kupujícímu peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu).

4. Pokud bude účast stornována méně než 24 hodin před termínem focení, storno již z provozních důvodů nemůže být akceptováno. Finanční prostředky v takovém případě provozovatel kupujícímu nevrací. Akceptuje však náhradníka.

5. Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednané focení, je povinen uhradit plnou cenu dle objednávky/faktury. Uhrazené prostředky se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

E. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

Zákazník má právo podat Prodávajícímu reklamaci nebo stížnost na poskytnuté služby akce, a to z důvodu:

  • Nedodání fotografií v objednaném množstí
  • Nevyhovující technická kvalita fotografií
  • Neproběhnutí focení z důvodu provozovatele nebo vyšší moci.

Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu PhotoStudio FM PRAHA s.r.o., Symfonická 9, 158 00 Praha 13 nebo e-mailem na info@praguewedding.cz. Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat: Kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa) Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu Identifikaci akce – datum, název, číslo faktury k dané akci Popis – důvod reklamace/stížnosti. Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení. Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti Prodávající je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena Provozovateli

Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu Technická kvalita fotografií:
Odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném případě a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. opakování focení v jiném termínu, vrácením části kupní ceny,  eventuelně jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

F. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Provozovatel se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat potvrzení o rezervaci termínu v co možná nejbližší době. Pokud provozovatel nebude kupujícímu v daném termínu focení uskutečnit (např. z důvodu překročení kapacity kurzu), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí nezvazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.

2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat jej zákazníkovi.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník již v minulosti nesplnil svůj závazek nebo s ním byly jakékoli problémy.

4. Provozovatel má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vážné nemoci, překážkám v místě sjednané lokace apod, zásahu vyšší moci atd.) nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění. O této skutečnosti musí být kupující vždy informován. V takovém případě Prodávájící odešle celou částku kupní ceny zákazníkovi na baknovní účet do 3 pracovních dnů od vzniku této situace.

H. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Provozovatel internetového obchodu praguewedding.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré osobní údaje fyzických osob budou využity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výhradně za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci plateb fyzických osob učiněných bankovním převodem.

2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů pro výše uvedený účel v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.